پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی فناوری اطلاعات

عنوان:

ارائه چارچوبی برای امکان پذیری استخراج نیازمندی‌ها در سازمان‌های بزرگ مقیاس به زبان فارسی مبتنی بر نیازمندی‌های عملیاتی و غیر عملیاتی

استاد راهنما:

دکتر جواد وحیدی

استاد مشاور:

دکتر بابک شیرازی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول (مقدمه و کلیات پژوهش) ……………….. 2

1-1 مقدمه………………… 2

1-2 مهندسی نیازمندی‌ها……………….. 2

1-3 استخراج نیازمندی‌ها……………….. 3

1-4 سازمان‌های بزرگ مقیاس…………………. 4

1-5 ویژگی‌های سازمان‌ها و سامانه‌های بزرگ مقیاس…………………. 5

1-6 چالش‌های سازمان‌های بزرگ مقیاس…………………. 8

1-7 انگیزه……………….. 8

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-8 تعریف مسئله………………… 9

1-9 فرضیه………………… 9

1-10 اهداف پژوهش………………… 10

فصل دوم (ادبیات و پیشینه پژوهش)……………….. 12

2-1 مقدمه………………… 12

2-2 انگیزه‌های کاوش داده……………….. 13

2-2-1 انگیزه‌های تجاری…………………. 13

2-2-2 انگیزه‌های علمی………………… 15

2-3 چالش‌های داده کاوی…………………. 16

2-3-1 چالش‌های اولیه………………… 17

2-3-2 چالش‌های ثانویه………………… 18

2-4 مروری بر کشف دانش و داده کاوی…………………. 19

2-5 مراحل داده کاوی…………………. 21

2-6 علت های وجود و ضرورت داده کاوی…………………. 29

2-7 داده کاوی سازمانی………………… 30

2-8 تأثیر داده کاوی سازمانی در معرفت سازمانی………… 31

2-9 معیارهای تعریف نیازمندی‌های سیستم………………… 31

2-10 نتایج نیازمندی‌های نادرست…………………. 32

2-11 پیشینه پژوهش………………… 32

2-11-1 روش‌های سنتی………………… 33

2-11-1-1 مقایسه روش‌های سنتی………………… 35

2-11-2 بهره گیری از ابزارها……………….. 37

2-11-3 روش‌های جدید………………… 38

2-11-3-1 مقایسه روش‌های جدید………………… 46

2-12 تکنیک‌هایی در افزایش سطح بهبود رضایت ذینفعان در فاز استخراج نیازمندی‌ها …..47

2-13 نتیجه گیری…………………. 49

فصل سوم (روش پژوهش)……………….. 53

3-1 مقدمه………………… 53

3-2 راهکار پیشنهادی…………………. 53

3-2-1 آماده سازی و پیش پردازش داده……………….. 54

3-2-1-1 جمع آوری و بارگذاری داده‌های استخراج شده ………………..54

3-2-1-2 پاک سازی داده……………….. 54

3-2-1-3 انتخاب زیر مجموعه‌ای از ویژگی‌ها……………….. 55

3-2-1-4 فیلترینگ نمونه‌ها……………….. 55

3-2-1-5 تبدیل داده……………….. 55

3-2-1-6 خلق ویژگی………………… 55

3-2-1-7 نمونه برداری…………………. 56

3-2-2 یادگیری مدل………………… 56

3-2-2-1 خوشه بندی…………………. 56

3-2-2-2 خوشه بندی K-Means…………………

3-2-2-3 خوشه بندی با بهره گیری از الگوریتم K-Means با در نظر داشتن فرکانس تکرار و درجه اهمیت درخواست‌ها و نیازمندی‌ها …57

3-2-3 ارزیابی و تفسیر مدل………………… 58

3-2-4 دسته بندی جدید و اولویت بندی نیازمندی‌های استخراج شده با بهره گیری از تکنیک رتبه بندی…… 58

3-2-4-1 روش رتبه بندی…………………. 60

3-2-4-2 شاخص‌های رتبه بندی…………………. 60

3-2-4-3 ضرایب یا وزن شاخص‌ها ………………..61

فصل چهارم (محاسبات و یافته‌های پژوهش)……………….. 65

4-1 مطالعه موردی: سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری تهران………………… 65

4-2 معرفی ابزار برتر داده کاوی RapidMiner………………..

4-3 پیاده سازی روش پیشنهادی…………………. 68

4-4 ارزیابی و تفسیر خوشه‌ها ………………..69

فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات)……………….. 72

5-1 نتیجه گیری…………………. 72

5-2 معضلات و نقاط ضعف کارهای مرتبط…………………. 72

5-3 مزایا و ویژگی‌های روش پیشنهادی…………………. 73

5-4 کارهای آینده ………………..74

پیوست – منابع و مآخذ………………… 75

چکیده:

در سازمان‌ها و سامانه‌های بزرگ مقیاس و پیچیده، جهت تعیین نیازمندی‌های عملیاتی و غیر عملیاتی در گستره‌ای که ممکن می باشد هزاران ذینفع را در بر گیرد، دانشی جهت استخراج نیازمندی‌ها احساس می گردد. با در نظر داشتن اینکه سازمان‌ها، داده‌ها و اطلاعات بسیاری در تصرف خود دارند و با فلج ساختن اطلاعات یک چالش کلیدی در تصمیم گیری تشکیلات سازمانی ایجاد می‌نمایند، فرایند کشف دانش از پایگاه داده سازمان مطرح گردیده که یک فرایند علمی برای شناسایی الگوهای معتبر، بالقوه مفید و قابل فهم از داده‌ها می‌باشد. در این پژوهش قصد داریم با بکار گیری داده کاوی به عنوان مرحله‌ای از فرایند کشف دانش به ارائه‌ی چارچوبی جهت استخراج و اولویت بندی نیازمندی‌ها در سازمان‌های بزرگ مقیاس پرداخته که در نتیجه کار خود، افزایش رضایتمندی را به همراه می‌آورد. به این شکل که آغاز با در نظر داشتن فرکانس تکرار و درجه اهمیت، نیازمندی‌ها را با بهره گیری از الگوریتم K-Means خوشه بندی کرده سپس با روشی به نام رتبه بندی و بهره گیری از ماتریس ارزش محور به اولویت بندی نیازمندی‌ها می‌پردازیم. مطالعه موردی چارچوب پیشنهادی، پایگاه داده سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری تهران می‌باشد. بر اساس نتایج بدست آمده می‌توان خوشه‌های متفاوت از نیازها با اولویت اقدام متفاوت را معرفی نمود.

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

مهندسی سیستم کوشش می کند تا نیازمندی‌های سیستم را تشخیص دهد که این اقدام با همکاری مشتریان، کاربران و تمامی ذینفعان انجام می گردد [1]. مدیریت ارتباط با شهروند یکی از مباحث اصلی در مدیریت دولتی جدید محسوب شده و از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. در مدیریت ارتباط با شهروند تمرکز اصلی بر شهروند محوری می باشد و بهبود خدمت رسانی و پاسخ گویی به شهروندان بر اساس نیازهای ایشان، هدف اصلی به شمار می رود. در واقع درک درست از نیازها و خواسته‌های گروه‌های مختلف شهروندان و ارائه خدمات مناسب با این نیازها، موضوعی می باشد که بایستی در مدیریت ارتباط با شهروند مورد توجه قرار گیرد [2].

2-1- مهندسی نیازمندی ها

خروجی فرایند مهندسی سیستم تعریفی از یک سیستم کامپیوتری یا محصول می باشد. در این مرحله نیز این مشکل هست که چگونه مطمئن شویم که تعریف ارائه شده از سیستم نیازهای مشتری را برطرف می کند و انتظارات او را رفع می‌سازد. برای این مقصود نیازمند به طی فرایند مهندسی نیازمندی‌ها هستیم. این فرایند مکانیزم‌های مناسب را فراهم می‌آورد تا تشخیص دهیم مشتری چه می‌خواهد، نیازهای تحلیل چیست، یک راه معقول کدام می باشد و ابهامات نیازمندی در کجا هستند.

مهندسی نیازمندی‌ها دارای پنج فاز مهم زیر می‌باشد [1]:

1- استخراج[1] نیازمندی‌ها: در این فاز اهداف سیستم و یا محصول مشخص می گردد و نیز اینکه چه چیزی انجام می‌گیرد، سیستم و یا محصول چگونه نیازهای تجاری را رفع می‌کنند.

2- تحلیل[2] نیازمندی‌ها: هنگامیکه نیازها جمع آوری شدند اقدام تحلیل روی آنها انجام می‌گیرد. تحلیل، نیازمندی‌ها را در زیر دسته‌هایی خاص دسته بندی می کند، ارتباط هر کدام را با دیگری مطالعه نموده، جامعیت و ابهامات آنها را تست و نیازمندی‌ها را بر اساس نیاز مشتری اولویت بندی می کند.

3- تعریف مشخصات[3] نیازمندی‌ها: در این فاز بر اساس تعریف ایجاد شده از سیستم، یک مدل از آن ساخته می گردد.

4- اعتبار سنجی[4] نیازمندی‌ها: در این فاز نیازمندی‌ها برای وجود ابهامات مورد آزمایش و مطالعه دقیق قرار می‌گیرند.

5- مدیریت[5] نیازمندی‌ها: این فاز مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را تعریف می کند که باعث می شوند تیم پروژه بتواند تعیین، کنترل و ردگیری نیازمندی‌ها و تغییرات آنها را در هر زمان مدیریت کند.

این پنج فاز مکانیزم مناسبی جهت درک خواسته‌های ذینفعان، تحلیل نیازها، تعیین امکان پذیر بودن پروژه، مذاکره در مورد راه حل قابل قبول، تعیین راه حل به صورت شفاف، اعتبار سنجی خصوصیات و مدیریت نیازمندی‌ها در زمان اعمال آنها به سیستم عملیاتی می‌باشد.

هدف از فاز اول تعیین این موضوع می باشد که چه مسائلی نیاز به حل شدن دارند. در فاز دوم درک ارتباط بین نیازمندی‌های گوناگون مشتری و شکل دادن به ارتباطات برای دستیابی به نتیجه موفق انجام می گردد. در فاز سوم از روش‌هایی زیرا ایجاد یک مدل ملموس از سیستم می‌تواند به تعیین نیازمندی‌ها کمک کند. در فاز چهارم توسط بازبینی مدل به اعتبار و صحت سنجی نیازهای ثبت شده پرداخته و در فاز آخر به مدیریت این فرایند که شامل تعیین، کنترل و پیگیری نیازها و تغییرات آنها می‌باشند، می‌پردازیم.

3-1-  استخراج نیازمندی‌ها

استخراج نیازمندی‌ها به عنوان اولین و مهم‌ترین فاز از پنج فاز مهندسی نیازمندی‌ها می‌باشد. هدف استخراج نیازمندی‌ها تعیین این مطلب می باشد که چه مسائلی نیازمند حل شدن هستند. بیشتر سیستم‌هایی که در صنعت نرم افزار ساخته می شوند نمی‌توانند نیازهای کاربران را برآورده کنند. کیفیت نیازمندی‌ها برای موفقیت یک پروژه حیاتی می باشد. استخراج نیازمندی‌ها فاز اول مهندسی نیازمندی‌ها می باشد و تأثیر مهمی در طول چرخه‌ی عمر توسعه‌ی نرم افزار دارد. این فاز شامل مسائل اجتماعی، ارتباطی و تکنیکی و درگیر بیرون کشیدن نیازمندی‌های مشتری می باشد و یکی از فعالیت‌های کلیدی و پیچیده به شمار می رود، زیرا در اکثر موارد کاربران از نیازهای خود آگاه نیستند و اختلاف در نقاط دید طرز تفکر و انتظارات بین کاربران و تحلیلگران این کار را مشکل و چالش برانگیز ساخته می باشد. برای پشتیبانی و بهبود فرایند استخراج تکنیک‌های زیادی با نقاط ضعف و قدرت متفاوت وجود دارند اما مهندسان نیازمندی همواره برای انتخاب تکنیک مناسب از بین این تکنیک‌ها مشکلاتی دارند. مهم‌ترین دلیل آن این می باشد که یک تکنیک برای همه‌ی موقعیت‌ها مناسب نیست و موقعیت در طول فرایند استخراج تغییر می کند. نقل قولی از فردریک بروکس جواب این سؤال را که “چرا نیازمندی‌ها اینقدر اهمیت دارند” می‌گوید: سخت‌ترین بخش ساخت یک سیستم نرم‌افزاری تصمیم گیری دقیق در مورد این می باشد که چه چیزی بایستی ساخته گردد. بخش‌های دیگر اقدام درک نیازمندی‌ها به سختی وضع کردن نیازمندی‌های فنی مجزا نیست که شامل همه ارتباط‌های افراد، ماشین‌ها ، و سیستم‌های نرم افزاری دیگر می باشد. بخش‌های دیگر سیستم حاصل را اینقدر عاجز نمی‌کنند اگر اشتباه انجام گردد. هیچ بخش دیگری سخت‌تر از این نیست که بعداً تصحیح گردد. استنباط ، تحلیل ، و خوب نوشتن نیازمندی‌ها سخت‌ترین بخش‌های مهندسی نرم افزار هستند. به هر حال به نقل قول از کارل ویگرس “اگر شما نیازمندی‌ها را درست نگیرید هیچ اهمیتی نخواهد داشت که شما چیزهای دیگر را چقدر خوب انجام داده باشید”.

4-1-  سازمان‌های بزرگ مقیاس

همان گونه كه از نام سازمان‌هاي بزرگ مقياس برمي‌آيد، اين نوع از سازمان‌ها، سازمان‌هايي هستند كه از نظر مقياس و اندازه فراتر از سازمان‌هاي امروزي هستند. اين «بزرگ مقياس» بودن از هر نظر قابل بررسي می باشد: از نظر افراد درگير در سازمان، داده‌هاي ذخيره شده، بازيابي شده، دستكاري شده و پالايش شده، ميزان اتصالات و وابستگي بين واحدي مؤلفه‌های نرم‌افزاري، عناصر سخت‌افزاري و … .

«مقياس» در سازمان‌هاي بزرگ مقياس باعث تغيير همه چيز مي‌گردد. اين سازمان‌ها، لزوماً به شكل نامتمركز هستند؛ توسط تعداد زيادي از ذینفعان با نيازهاي متضاد، توسعه و به كار گرفته مي‌شوند؛ به گونه مستمر تكامل پيدا مي‌كنند؛ از قطعات ناهمگن تشكيل مي‌شوند؛ افراد تنها كاربران سامانه نيستند، بلكه بخشي از سامانه محسوب مي‌شوند؛ خرابي‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري يك امر كاملاً عادي محسوب مي‌شوند و نمي‌توان آن‌ها را يك استثناء در نظر گرفت. همچنين، سامانه‌هاي بزرگ مقياس همزمان مورد بهره گیری قرار مي‌گيرند و نياز به روش‌هاي نوين براي كنترل دارند. اين ويژگي‌ها، لزوم بكارگيري روش‌هايي را براي بهره گیری، توليد، استقرار، مديريت، مستندسازي و تكامل سازمان‌هاي بزرگ مقياس اجتناب‌ناپذير مي‌سازد [3].

از نمونه این سازمان‌ها می‌توان به شهرداری تهران تصریح نمود که دارای مجموعه وسیعی از نیروی انسانی در واحدهای مختلف بوده که هدف آنها جلب رضایت هرچه بیشتر شهروندان می‌باشد. ارضای نیازمندی‌های شهروندان در اولویت وظایف این سازمان قرار داشته و با به وجودآوردن زیرمجموعه‌هایی همچون سامانه مدیریت شهری 137، سامانه نظارت همگانی 1888 و … با دخیل کردن شهروندان در ثبت نظرات، پیشنهادات، خواسته‌ها و نیازهایشان کوشش به انجام بهتر این وظیفه بزرگ دارد.

[1] Elicitation

[2] Analysis

[3] Specification

[4] Validation

[5] Management

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 87

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان